Nasi 1 experci od podatku

Nasi 2 experci od podatku

Nasi 3 experci od podatku

Nasi 4 experci od podatku

Nasi 5 experci od podatku

 

Szkolenie z zarządzania zespołem

Szkolenie to ma nauczyć osoby odpowiedzialne skutecznego zarządzania zespołem ludzkim. Poruszana jest taka tematyka, jak rekrutacja i tworzenie zespołu (selekcja ludzi, podział ról i pracy oraz delegowanie kompetencji w ramach zespołu, psychologia grupy), skuteczna komunikacja w ramach zespołu (komunikacja biznesowa, komunikacja wertykalna oraz horyzontalna, wywieranie dobrego wrażenia, skuteczna komunikacja werbalna i niewerbalna, autoprezentacja), tematyka władzy i przywództwa w zespole (profesjonalizm i skuteczność przywódcy zespołu, wywierania pozytywnego wpływu na całokształt zespołu oraz morale jego poszczególnych członków, odpowiednie techniki motywacyjne członków zespołu, kompetencje lidera zespołu, poszczególne metody kierowania zespołami ludzkimi, etyka w biznesie). Skuteczny lider zespołu, w każdej firmie powinien też umieć skutecznie realizować interes zespołu, jak i firmy, dla której pracuje dany zespół, dlatego też szkolenia dla liderów zespołów uczą asertywności i skutecznego wywierania wpływu. Szkolenie uczy zatem różnych rodzajów zachowań (asertywne, bierne, agresywne, manipulujące), pewności siebie, a w dalszej kolejności różnych technik wywierania wpływu na członków podległego zespołu i związanych z tym różnych aspektów psychologicznych. Uczestnik szkolenia zarządzania zespołem powinien tez poprawnie poradzić sobie z sytuacjami kryzysowymi w ramach zespołu: konfliktami (pomiędzy członkami zespołu oraz między przełożonymi a podwładnymi), rywalizacją i innymi, po jego ukończeniu. A także poznać zasady komunikacji w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowej.

Szkolenie Project Management

Celem szkolenia jest szeroko pojęte zarządzanie projektem prowadzonym przez różne firmy. Ogólna, wstępna tematyka szkoleń z tego zakresu obejmuje definicje i cele projektów, rodzaje projektów i ich cele. Kolejnym elementem jest struktura i organizacja projektu, w ramach którego porusza się zagadnienia przebiegu i tak zwanego cyklu życia projektów, zarządzanie czasem potrzebnym do jego wykonania i harmonogramu projektu, a także podziału pracy ludzi zaangażowanych w pracę nad projektem na każdym jego etapie. Jako, że do realizacji każdego projektu niezbędna jest praca całych zespołów ludzi, szkolenie zapoznaje uczestników z zasadami budowania zespołów projektowych: rekrutacją i stworzeniem zespołu projektowego, etapy rozwoju i integracji zespołów, podział pracy, kompetencji i zadań pomiędzy poszczególnych członków zespołu, zasady komunikacji wewnętrznej w zespole, radzenie sobie z problemami interpersonalnymi w ramach zespołu, zasad motywacji członków zespołu i doradztwo merytoryczne. Szkolenie obejmuje też tematykę kierownictwa nad projektem: obowiązki, kompetencje i uprawnienia Project Managera, poprawne wytyczanie wizji i strategii realizacji projektu a także sprawowania poprawne zarządzanie zespołem pracowników zaangażowanych w dane projekty. Szkolenie zarządzania projektami zawiera także takie kwestie, jak zarządzanie ryzykiem związanym z prowadzeniem i wykonaniem projektu, zarządzanie kosztami i budżetem projektowym oraz kwestie formalnoprawne związane z finalizacją projektu.

Sprzedaż i obsługa klienta

Szkolenie z zakresu sprzedaży i obsługi klienta ma za zadanie przygotować jego uczestników do wpojenia wiedzy z zakresu obowiązujących standardów obsługi klienta, skutecznego wywarcia dobrego pierwszego wrażenia, ogólnych zasad komunikacji biznesowej i handlowej, technik sprzedażowych, tworzenia ofert i ogłoszeń handlowych, skutecznych metod negocjacji, pozyskiwania nowych klientów oraz utrzymania kontaktu z klientami dotychczasowymi. Po ukończeniu szkolenia, jego uczestnik powinien być zaznajomiony z takimi standardami obsługi klienta, jak zakres obowiązków pracowników działów sprzedaży w danych firmach, oraz standardami obsługi bezpośredniej, internetowej i telefonicznej. Uczestnik powinien poznać skuteczne metody i techniki wywierania pierwszego wrażenia, skutecznej autoprezentacji w czasie trwania całego procesu obsługi klienta, skutecznych metod i technik komunikacji z klientem (jasnej i czytelnej komunikacji werbalnej i niewerbalnej, słuchania, odpowiadania na pytania klienta), a także skutecznego wywierania wpływu na klienta w celu wywarcia pozytywnego efektu sprzedaży. Uczestnik kursu zapozna się również z technikami prowadzenia skutecznej sprzedaży, dopasowania poszczególnych technik do różnych typów charakterologicznych i psychologicznych klientów, skutecznymi technikami prezentacji cech produktu z punktu widzenia korzyści dla klienta, wywieraniem wpływu na klienta, i sposobami radzenia sobie w sytuacjach niestandardowych. Szkolenie uczy również kwestii formalnych, prawnych i marketingowych dotyczących tworzenia ofert handlowych.

Telemarketing i telefoniczna obsługa klienta

Szkolenie z zakresu telemarketingu i telefonicznej obsługi klienta ma na celu wykształcenie umiejętności skutecznego zainteresowania klientów ofertą danej firmy, skuteczną obsługę klienta oraz skuteczną telesprzedaż. Duży nacisk kładziony jest na zapoznanie adeptów szkolenia z zasadami i standardami komunikacji telefonicznej z klientem (umiejętność określenia celów rozmowy telefonicznej, odpowiednie przygotowanie pracownika, zagadnienia z dziedziny artykulacji, dykcji i logopedii, przebieg i czas trwania rozmowy, kultura, dopuszczalne i niedopuszczalne zachowania ze strony telemarketera, czytelna, prosta i jasna komunikacja) oraz na rozwój tak zwanych umiejętności miękkich, mianowicie wywarcia dobrego pierwszego wrażenia (odpowiednia dykcja, uśmiech, barwa głosu) czy też charakterystyki różnych typów klientów i odpowiednich do tych typologii postępowań ze strony telemarketera (postępowanie w przypadku rozmowy z klientami asertywnymi, agresywnymi, biernymi, rozmownymi, postępowanie w przypadku wystąpienia sytuacji konfliktowych w przypadku klientów agresywnych, stosowanie odpowiednich wzorów wypowiedzi, szablonów, skryptów i zwrotów, radzenie sobie ze stresem podczas rozmowy, reklamacje i rezygnacje, metody oraz techniki wywierania wpływu na klienta w przypadku różnych typów klientów). Dalszym tematem szkoleń z tego zakresu jest prowadzenie negocjacji z klientem (ogólne zasady negocjacji telefonicznych, skuteczne strategie i taktyki negocjacyjne podczas rozmowy telefonicznej, wywieranie wpływu).

Szkolenie z zakresu podstaw księgowości

Celem tego szkolenia jest przygotowanie uczestników do samodzielnego zajmowania się sprawami księgowymi w firmie oraz poszerzenie już nabytej wiedzy w tym zakresie. Tematyka szkolenia z podstaw księgowości obejmuje między innymi podstawowe kwestie, takie jak system podatkowy, operacje gospodarcze (zasady ewidencji na kontach księgowych, obieg dowodów księgowych w firmie oraz ich charakterystyka i systematyka) czy też konta (rodzaje – konta bilansowe, wynikowe i rozrachunkowe). Pozostałe zagadnienia, które znajdują się w zakresie szkolenia dla obecnych i przyszłych pracowników działów finansowych i księgowych to bilans księgowy (aktywa, pasywa, reguły sporządzania bilansu), rachunki zysków i strat (przychody i koszty operacyjne, przychody i koszty finansowe, zyski i straty, wynik finansowy). Szkolenia z podstaw księgowości obejmują także praktyczne zastosowanie wiedzy z tej dziedziny : operacje gospodarcze oraz ich księgowanie i dekretacja, ewidencja papierów wartościowych oraz środków finansowych, rozrachunki z dostawcami i odbiorcami, rozrachunki z pracownikami firm, ewidencja środków trwałych, inwestycji i wartości niematerialnych, ewidencja przychodów i kosztów oraz ewidencja kapitałów własnych danego przedsiębiorstwa oraz kapitałów obcych.

Pozasądowa windykacja należności

Tematem i zakresem tego szkolenia są stosowane obecnie metody i techniki windykacji długów na drodze negocjacyjnej oraz rozwiązywania sytuacji problemowych, zwłaszcza konfliktów, które są nieuniknione podczas wykonywania czynności windykacyjnych. Tematyka szkolenia obejmuje ogólne zasady stosowania praktyk windykacyjnych, skuteczne strategie windykacji należności, a także związane z czynnościami windykacyjnymi zagadnienia psychologiczne: merytoryczne przygotowanie się do negocjacji i rozmów windykacyjnych, radzenie sobie w sytuacjach stresogennych i konfliktowych, zarządzanie emocjami i chwyty stosowane w przypadku opornych dłużników. Szczegółowo rozwijane w ramach szkolenia windykacyjnego są między innymi: typologia profili psychologicznych klientów i dłużników, postawa i taktyka dłużników, przełamywanie barier psychologicznych i sytuacji stresu, związanych z wykonywaniem czynności windykacyjnych, przebieg rozmów i negocjacji windykacyjnych, skuteczne prowadzenie negocjacji i unikanie błędów oraz zagrań ze strony windykatora, zmniejszających skuteczność windykacji. Zakres szkolenia windykatora zawiera również informacje, w jaki sposób pozyskiwać niezbędne z punktu widzenia tego stanowiska informacje o kliencie, a także metody i techniki wywierania wpływu na dłużnika i zapowiadania sankcji karnych. Niezbędnym elementem szkoleń windykacji należności długów są także kwestie uregulowań prawnych regulujących kwestie regulacji długów i należności oraz powiązane z nią sfery.

Szkolenie z pisania i rozliczania wniosków unijnych

Szkolenie ma za zadanie przygotować pracownika pod kątem pozyskiwania funduszy unijnych na poziomie teoretycznym i praktycznym: wiedzy niezbędnej do opracowywania aplikacji i pisania grantów, zarządzania projektem oraz wyszukiwania informacji z zakresu funduszy przyznawanych przez organy i instytucje Unii Europejskiej. W ramach szkolenia udzielane są informacje ogólne o funduszach Unii Europejskiej, instytucjach, które uczestniczą w całości procesu pozyskiwania funduszy, zarówno informacje ogólne, jak i szczegółowe. W ramach punktów rozwijających szczegółowo zagadnienia z tego zakresu udziela się szkoleń na temat zasad przygotowania projektu, kwalifikowalności wydatków, kształtu i stanu budżetu, przebiegu realizacji projektu, wewnętrznego i zewnętrznego audytu i kontroli przebiegu projektu, rozliczania oraz sprawozdawczości. Osobnym działem w ramach szkoleń z tego zakresu jest dokumentacja projektowa, który obejmuje między innymi: ogólne zasady tworzenia dokumentacji projektów, zasady prac przygotowawczych projektu (określenia celów i uzasadnienia projektu, przebiegu działań oraz budżetu projektowego), dokumentację rekrutacyjną i zgłoszeniową beneficjentów projektów unijnych i prawidłowe jej opracowanie i wypełnianie, włącznie z załącznikami do dokumentów, dokumentację dotyczącą przebiegu projektu oraz pozostałe kwestie prawne związane z przyznawaniem dofinansowań z funduszów Unii Europejskiej, na przykład ochrony danych osobowych i innych informacji niejawnych.

Szkolenia w zakresie zamówień publicznych

Celem szkolenia z zakresu ustawy Prawo Zamówień Publicznych jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie do jej stosowania właściwych do tego pracowników firm. Szkolenie w tym zakresie zawiera charakterystykę zagadnienia – regulacje prawne dotyczące zamówień publicznych, w szczególności Ustawy Prawo Zamówień Publicznych: podmiotów, które zobowiązane są do jej stosowania, definicje zawarte w ustawie (definicja Zamawiającego, definicja Wykonawcy) oraz wyjątki od stosowania ustawy Prawo Zamówień Publicznych. W dalszej części szkolenia udzielane są informacje na temat zasad organizacji zamówień publicznych (zasada uczciwej konkurencji, zasada jawności, pisemności i używania języka polskiego) oraz omówienie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Szkolenie obejmuje także omówienie obowiązujących trybów udzielania zamówień publicznych i warunków, w jakich są one stosowane (przetarg nieograniczony i ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem i bez ogłoszenia, dialog konkurencyjny, zamówienia z wolnej ręki i licytacje) i czynności finalizujące zamówienia (wybór najkorzystniejszej oferty, wezwanie do uzupełnienia oferty, referencje i przypadki odrzucenia ofert). Szkolenie z zakresu PZP porusza też temat możliwości zmian w zamówieniach, stosowanie przepisów prawa cywilnego w ich przypadku, a także środki prawnej ochrony stosowane przy realizacji zamówień publicznych – odwołania oraz skargi sądowe, sposoby i tryby wnoszenia ich do sądu i innych instytucji odwoławczych, postępowanie przed Krajową Izbą Odwoławczą oraz rodzaje rozstrzygnięć i odwołań.

Zarządzanie zasobami ludzkimi

Celem szkolenia z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi jest wyszkolenie pracowników firm do pracy w działach kadr i działach Human Resources w danej firmie. Szkolenie w tym zakresie zaznajamia pracownika z ogólnymi i szczegółowymi zadaniami tego działu oraz wewnętrznymi zasadami jego organizacji. Przygotowuje ono przyszłych oraz aktualnych pracowników działów personalnych, kadrowych oraz HR do takich zadań, jak skuteczne przeprowadzanie procesów rekrutacyjnych (przy użyciu metod i technik takich, jak rekrutacja poprzez ogłoszenia prasowe i internetowe czy direct search) selekcja kandydatów na dane stanowisko pracy (weryfikacja dokumentów aplikacyjnych, zasady komunikacji z kandydatem, przeprowadzanie rozmów kwalifikacyjnych oraz ocena kompetencji kandydata przy użyciu testów, zarówno merytorycznych, jak i psychologicznych). Szkolenie w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi przygotowuje także pracowników pod kątem prowadzenia wewnętrznych procesów kadrowych: audytu personalnego (czyli procesów i komunikacji interpersonalnej w firmie, opisów, oceny i wartościowania poszczególnych stanowisk, oceny podległych pracowników – zbiorowej, indywidualnej, okresowej i szczegółowych metod oceny) oraz obejmuje zagadnienia motywowania pracowników (w tym – rodzaje i technika motywacji, motywacje: indywidualna, wzajemna i organizacyjna, systemy motywacji pracowników.

Cel szkoleń personalnych

Najważniejszym elementem zarządzania zasobami ludzkimi i działalności każdego praktycznie przedsiębiorstwa, które zatrudnia więcej niż jedną osobę są sprawnie, efektywnie i skutecznie zarządzane zasoby kadrowe i są to zarówno szeregowi pracownicy, jak i kadra zarządzająca oraz kierownictwo przedsiębiorstwa. System szkoleń personalnych, jako element doradztwa personalnego i całego zakresu techniki zarządzania zasobami ludzkimi ma na celu po pierwsze rekrutację pożądanego przez pracodawcę czy przedsiębiorstwo kandydata na dane stanowisko pracy oraz wyszkolenie go celem adaptacji do otrzymanego już stanowiska. Po drugie, szkolenia personalne, treningi i coaching mają za zadanie usprawnić pracę kadry zarządzającej różnych szczebli w hierarchii przedsiębiorstw w tak pozornie różnych dziedzinach, jak zarządzanie zasobami ludzkimi jako takie, zarządzanie przedsiębiorstwem, zarządzanie zespołem, księgowość, finanse i rachunkowość, sprzedaż i handel wraz z nowoczesnymi technikami prowadzenia sprzedaży, negocjacje w biznesie, psychologia w biznesie i zarządzaniu zasobami ludzkimi (na przykład asertywność i wywieranie wpływu) czy też techniki szybkiego uczenia się i zapamiętywania. Ze względu na niezwykle szybko zmieniającą się dynamikę wydarzeń w gospodarce, a w szczególności w biznesie, pracownicy i kadra firm nie może poprzestawać tylko na jednorazowych szkoleniach i musi dokształcać się regularnie i ustawicznie.