Nasi 1 experci od podatku

Nasi 2 experci od podatku

Nasi 3 experci od podatku

Nasi 4 experci od podatku

Nasi 5 experci od podatku

 

Radzenie sobie ze stresem

Szkolenie z zakresu radzenia sobie w sytuacjach stresowych przeznaczone jest dla wszystkich osób, które zarówno w swojej pracy, jak i w sytuacjach poza nią, w życiu codziennym stykają się z problemem nieraz paraliżującego jakiekolwiek działanie stresu. Celem szkolenia jest wykształcenie u uczestników tego kursu zarówno umiejętności radzenia sobie z samym stresem i jego konsekwencjami, jak i odpowiednie postępowanie w sytuacjach, których konsekwencją może być stres. Zakres i tematyka szkolenia to: ogólna definicja stresu (czym jest stres, stres pozytywny a stres negatywny, czynniki i sytuacje stresogenne, emocje towarzyszące stresowi – lęki, złość, gniew, rezygnacja, strach, różnica pomiędzy stresem a motywacją oraz pomiędzy stresorami a motywatorami, somatyczne objawy stresu, czyli jak stres oddziaływuje na ciało człowieka – dreszcze, uczucie braku myśli, potliwość, rumienie, osobiste przeżywanie sytuacji stresowych u każdego z uczestników szkolenia) oraz techniki opanowywania stresu (indywidualne techniki walki ze stresem i opanowywania go, próby opanowania samego stresu poprzez odpowiednie ćwiczenia oddechowe, ćwiczenia wizualizacyjne i terapia kolorami, dobór technik minimalizujących stres dopasowany do cech indywidualnych każdego człowieka, zapobieganie wystąpieniu stresu poprzez odpowiednie zarządzanie czasem, a także odpowiednią organizację własnego miejsca pracy.

Trening technik pamięciowych

Specyfika współczesnej cywilizacji i konieczność obracania się w ramach tejże wymagają od każdego człowieka, by codziennie, praktycznie przez cały czas był zdolny do zapamiętywania ogromnej ilości różnych informacji i komunikatów, co niezbędne jest nie tylko podczas wykonywania obowiązków zawodowych, ale i w naszym codziennym życiu. Typowy dla społeczeństwa informacyjnego tak zwany szum informacyjny sprawia, że człowiek często napotyka na trudności w zapamiętaniu dużej ilości niezbędnej i potrzebnej wiedzy i informacji, a także z dokonaniem selekcji informacji niezbędnych od potrzebnych i od całkowicie zbędnych. Istnieje jednak usystematyzowany, oparty na merytorycznych i naukowych podstawach system ulepszania i usprawniania naszej pamięci, zwany z języka greckiego mnemotechniką. Zakres szkoleń mnemotechnicznych obejmuje naukę postaw wyjściowych do skutecznego i twórczego zapamiętywania (przełamywanie szkodliwych w tej dziedzinie nawyków myślowych, czynniki korzystne w nauce szybkiego zapamiętywania), metody i techniki szybkiego zapamiętywania materiału (powtarzanie wierszowych technik zapamiętywania, trening pamięci za pomocą powtarzania długich sekwencji liczbowych) oraz technikę Symonidesa, która pozwala na zapamiętywanie dużej ilości informacji niezwiązanych ze sobą, a następnie łączenia ich w logiczną i spójną całość. Szkolenie ma też ułatwić uczestnikom skuteczne przyswojenie materiału nauczanego w szkołach i na uczelniach, a także ułatwić naukę języków obcych (zwłaszcza słówek) przy pomocy metod i technik pamięciowych.

Szkolenie dla początkujących managerów

Szkolenie ogólne dla managerów ma za zadanie nauczyć uczestników podstaw zarządzania organizacją, przedsiębiorstwem oraz grupą ludzi pod względem technik zarządzania, a także wykształcić niezbędne w procesie zarządzania kompetencje i cechy osobowościowe, interpersonalne oraz psychologiczne. Podstawowymi elementami szkolenia i jednocześnie najważniejszymi zagadnieniami są autoprezentacja i komunikacja, asertywność, pewność siebie i wywierania wpływu, definicje zespołu, grupy oraz zagadnienia związane z pracą zespołu, a także tematyka związana z prowadzeniem przedsiębiorstwa. Szkolenie dla managerów musi wykształcić u uczestników umiejętność skutecznej autoprezentacji oraz skutecznej komunikacji w ramach grupy. Szkolenie takie ma również wykształcić właściwą samoocenę oraz asertywność w zarządzaniu zespołem. Szkolenie dla managerów porusza też oczywiście tematykę zasad typowych dla zorganizowanych grup ludzi i zespołów, zwłaszcza w biznesie – na przykład, czym różni się grupa od zespołu, jaką rolę pełni w nich przywódca i jakie cechy oraz kompetencje powinny charakteryzować lidera. Szkolenia początkowe dla managerów zawierają też części merytoryczne poświęcone reklamie, marketingowi, public relations oraz zasadom rozwijania i prowadzenia własnej przedsiębiorczości: co jest niezbędne do prowadzenia własnej firmy, jakie czynności należy w tym celu wykonać, jak zarządzać własnym przedsiębiorstwem oraz jego pracownikami.

Szkolenie dla trenerów i coach’ów

Szkolenie przeznaczone jest dla ludzi chcących wykonywać zawód trenera szkoleniowego, obejmuje ono podstawy prowadzenia działalności szkoleniowych i naukę skutecznego i ciekawego prowadzenia szkoleń personalnych oraz szkoleń zawodowych. Zakres szkolenia trenerskiego obejmuje tematykę: kompetencji zawodowych trenera (najważniejsze umiejętności trenera, dopasowanie metod i technik szkolenia do profilu szkolonej grupy oraz jej branży), komunikacji interpersonalnej w ramach grupy i zespołu (rodzaje komunikacji typowe dla szkolenia, komunikacja werbalna i komunikacja niewerbalna, znaczenie zewnętrznych cech, takich jak ubiór, makijaż itp., umiejętność dostosowania trenerów do szeroko pojętego profilu grupy) oraz asertywności oraz wywierania wpływu na ludzi (różnice pomiędzy asertywnością a wywieraniem wpływu, metody i techniki wywierania wpływu na uczestników szkoleń). Szkolenie dla trenerów zawiera również część dydaktyczną, która poświęcona jest metodom, technikom oraz narzędziom stosowanym w celu skutecznego prowadzenia szkoleń (prezentacja różnych technik i metod, reguły przeprowadzania szkoleń, zagadnienia związane z dydaktyką oraz pedagogiką stosowane w szkoleniach personalnych i coachingu), a także sytuacjom trudnym, kryzysowym i konfliktom, na jakie może napotkać osoba mająca prowadzić szkolenia (brak celów w zespole, konflikty i realizacja, psychologia tłumu, radzenie sobie w sytuacjach trudnych).

Szkolenie na stanowisko samodzielnego księgowego

Zadaniem tego szkolenia jest przygotowanie jego adeptów do pracy na stanowisku samodzielnego księgowego. W skład zakresu tematycznego szkolenia wchodzą następujące zagadnienia: podstawy rachunkowości, systemu ubezpieczeń społecznych oraz systemu podatkowego (pojęcie i zakres rachunkowości, podmioty i przedmioty rachunkowości, jej metody i zasady, regulacje prawne, podatek dochodowy od osób fizycznych i prawnych, podatek VAT, elementy Ustawy o Systemie Ubezpieczeń Społecznych), operacje gospodarcze (klasyfikacja operacji gospodarczych, ewidencja operacji gospodarczych na kontach księgowych, ewidencja kont księgowych, charakterystyka, kwalifikacja oraz obieg dowodów księgowych), prowadzenie rachunkowości i księgowości (polityka oraz planowanie rachunkowości w danych firmach, pojęcie i klasyfikacja ksiąg rachunkowych, inwentaryzacja – pojęcie, zasady przeprowadzania i metody, reguły prowadzenia ksiąg rachunkowych, korekta błędów w zapisach księgowych), zagadnienia związane z bilansem (zasady prowadzenia bilansu księgowego, aktywa, pasywa, pojęcie majątku firmy i jego źródeł, aktywa trwałe i aktywa obrotowe), rachunek zysków i strat (przychody, koszty, rozchody, straty oraz zyski – pojęcia), a także operacje gospodarcze i ich dokumentacja w księgach handlowych (dekretacja i księgowanie operacji finansowych, ewidencja środków finansowych i papierów wartościowych, wycena materiałów będących w dyspozycji przedsiębiorstwa i tematy pokrewne) oraz użytkowanie nowoczesnego oprogramowania służącego prowadzeniu księgowości.

Efektywne i skuteczne zarządzanie czasem

Szkolenie z tego zakresu ma nauczyć uczestników, jak skutecznie zarządzać swoim czasem pracy. Tematyka zarządzania czasem obejmuje takie zagadnienia, jak motywacja do działania (wpływ motywacji na pracę własną i otoczenia, demotywacja – objawy i fazy demotywacji, motywacja pozytywna, motywacja negatywna, techniki motywacyjne oraz finansowe i pozafinansowe rodzaje motywacji), wyznaczanie celów (skuteczne, prawidłowe i realistyczne wyznaczanie celów, uporządkowanie pracy, większa efektywność w pracy, eliminacja czynników stresogennych, cele strategiczne i taktyczne), skuteczne planowanie czasu (inwentaryzacja i zapis czasu w różnej skali czasowej, racjonalizacja podziału obowiązków, rezygnowanie z mniej istotnych i nieistotnych czynności, kontrola nad upływem czasu, planowanie czasu pracy z rezerwą czasową), zasady skutecznej i efektywnej pracy (wyznaczanie priorytetów długoterminowych, średnioterminowych i długoterminowych, konstruowanie harmonogramu działań, skuteczna i prawidłowa organizacja stanowiska pracy, zagadnienia psychologiczne – różne typy aktywności ludzkiej a ich wpływ na organizację i zarządzanie czasem), problemy w organizacji i zarządzaniu czasem (problem z trzymaniem się wyznaczonych terminów, prokrastynacja – odwlekanie powierzonych zadań na później, odpowiedzialność za powierzone zadania, sumienność ich wykonywania, przerwy w pracy a ich wpływ na zarządzanie czasem – najbardziej efektywna długość i przebieg przerwy, zagadnienia związane z doborem diety i aktywnością fizyczną jako elementów zarządzania czasem).

Trening asertywności i pewności siebie

Szkolenie jest przeznaczone dla osób pracujących na różnych stanowiskach – asertywność i pewność siebie to kompetencje, które niezbędne są każdemu. Celem tego szkolenia jest nauczenie pracowników przyjmowania postaw i zachowań asertywnych, obejmujących wyrażanie skuteczne, stanowcze oraz konsekwentne prezentowanie swojej osoby i swojego stanowiska. Szkolenie asertywności obejmuje tematykę komunikacji oraz autoprezentacji wraz z ich implikacjami psychologicznymi (budowanie pierwszego wrażenia, komunikacja werbalna i niewerbalna, kanały komunikacji bilateralnej i konsekwencje dla nadawcy i odbiorcy), sposoby asertywnego przekazywania informacji wraz z wprowadzeniem do pojęcia asertywności (przeciwstawienie asertywności bierności, różnica pomiędzy postawą asertywną a postawą agresywną, budowanie poczucia pewności siebie, świadomości własnych praw i potrzeb, asertywna artykulacja sądów i opinii, zasady stosowania krytyki). Szkolenie ma także nauczyć różnicy pomiędzy zachowaniem postawy asertywnej oraz poczucia pewności siebie od wywierania wpływu na inne osoby. Precyzuje i naucza na temat różnych technik wywierania wpływu na innych oraz sytuacji, kiedy należy wykazać się postawą asertywną, a w jakich sytuacjach można, bądź też w jakich sytuacjach należy zastosować poszczególne metody oraz taktyki wywierania wpływu na inne osoby. W zakresie tematyki szkolenia i umiejętności, jakie mają być wykształcone u uczestników znajduje się także asertywne radzenie sobie w sytuacjach kryzysowych i konfliktowych (problematyka panowania nad stresem i emocjami).

Szkolenie dla asystentów biurowych

Szkolenie przeznaczone jest dla osób chcących pracować jako asystent/ka biura, asystent/ka zarządu, sekretarz/sekretarka oraz dla osób już pracujących na tego rodzaju stanowiskach, a chcących poszerzyć swoją wiedzę, kompetencje i umiejętności. Tematyka obejmuje profil stanowiska asystenta/sekretarki, warsztat pracy niezbędny na do pracy na tym stanowisku, a także kompetencje, zakres obowiązków (funkcje sekretariatu/biura, szczegółowe omówienie zadań sekretarki), oraz predyspozycje i kompetencje osobowościowe i psychologiczne niezbędne w tym zawodzie (doskonała organizacja pracy, podzielność uwagi, lojalność, odporność na stres, dyskrecja, systematyczność). Szkolenie obejmuje także takie zagadnienia, jak rola sekretariatu w budowaniu pozytywnego wizerunku firmy i związane z tym implikacje psychologiczne i komunikacyjne: zasada pierwszego wrażenia, odpowiednia komunikacja werbalna i niewerbalne, autoprezentacja, asertywność oraz reguły etykiety (podejmowanie gości, savoir vivre). Trening asystenta/sekretarki obejmuje również typowe dla organizacji pracy biura sytuacje kryzysowe i konfliktowe, mogące wywoływać stres u osób odpowiedzialnych za tą dziedzinę funkcjonowania firmy. Szkolenie ma zatem nauczyć uczestników umiejętności radzenia sobie w sytuacjach powodujących stres. Szkolenie obejmuje także zagadnienia formalne oraz prawne: zasady tworzenia dokumentów firmowych, zasady tworzenia dokumentów urzędowych, prawidłowy obieg dokumentów w biurze, wystawianie dokumentów i ich kontrola (formalna oraz merytoryczna), zasady prowadzenia książki korespondencji.

Prowadzenie skutecznych negocjacji

Zadaniem szkolenia jest wykształcenie u jego uczestników umiejętności skutecznego prowadzenia negocjacji. Szkolenie obejmuje zapoznanie uczestnika z całym przebiegiem tego procesu, wykształcenie u uczestnika odpowiednich kompetencji komunikacyjnych niezbędnych do prowadzenia negocjacji oraz zapoznanie go z różnymi strategiami i taktykami negocjacji. Tematy zawarte w części ogólnej, dotyczącej samego procesu prowadzenia negocjacji to: podział negocjacji na negocjacje twarde i miękkie, negocjacje na zasadach i inne, przebieg negocjacji z omówieniem poszczególnych etapów i faz, strategie i planowanie negocjacji oraz aspekty psychologiczne (nastawienie stron, emocje) i komunikacyjne (metody komunikacji, kompetencje komunikacyjne i ich rola, komunikacja werbalna i niewerbalna). Dalsze etapy szkolenia obejmują między innymi strategie i taktyki negocjacji w zależności od tego, czy mają miejsce negocjacje konfrontacyjne, czy integrujące, wraz ze wszystkimi implikacjami dla obu rodzajów. Szkolenie ma także nauczyć uczestników umiejętnego, skutecznego i zgodnego z etyką procesu negocjacji wywierania wpływu na partnera i stosowania odpowiednich do sytuacji środków perswazji. Ze względu na fakt funkcjonowania biznesu na rynkach globalnych poruszane są zagadnienia z dziedziny stosunków międzynarodowych, międzykulturowych i międzycywilizacyjnych i ich wpływu na procesy negocjacji, a także sytuacje kryzysowe: trudne do rozwiązania, prowadzące do impasów oraz konfliktów oraz metody zapobiegania i wychodzenia z kryzysu negocjacyjnego.

Reklama oraz marketing

Celem szkolenia jest zaznajomienie uczestników z zagadnieniami związanymi z reklamą i marketingiem – najważniejszym aspektem działalności każdej firmy, a w każdym razie umożliwiającym firmom funkcjonowanie na rynku. Tematyką szkolenia są przede wszystkim: ogólne pojęcie marketingu, które obejmuje między innymi informacje związane z wprowadzaniem do produkcji danych produktów na poziomie koncepcji i rozwoju, ustalanie ceny produktu bądź usługi, skuteczne strategie oraz metody promocji, dystrybucji oraz sprzedaży oraz rodzaje kanałów (marketingu, dystrybucji i sprzedaży) . Szkolenie uczy także szeroko pojętego badania rynku: analizy potrzeb klientów i konsumentów. Niezwykle ważnym, nieodzownym elementem szkolenia jest poruszenie tematyki budowy pozytywnego wizerunku firmy: pojęcie marki, strategii tworzenia oraz zarządzania marką, budowanie wizerunku oraz świadomości marki wśród potencjalnych i aktualnych odbiorców, znaczenie marki, nazwy i emblematów/log firmy oraz graficznych i werbalnych aspektów reklamy oraz promocji firmy (hasła reklamowe, charakterystyczne elementy wizerunku firmy, reklama telewizyjna, reklama prasowa, reklama internetowa, reklama radiowa, ulotki i plakaty, eventy promujące daną firmę bądź produkt). W szkoleniu porusza się także zagadnienia związane z prowadzeniem profesjonalnego marketingu internetowego i jego stron technicznych oraz szeroko pojęte standardy obowiązujące w biznesie i ich zastosowanie w marketingu i reklamie.